ὥς τ᾽ ἀμητῆρες ἐναντίοι ἀλλήλοισιν

From Iliad Bk 11.67-83.

But [the Greeks and Trojans], as reapers working opposite one another
cut a swath in a rich man’s field
of corn or barley and the handfuls fall thick –
So the Trojans and Achaeans leaping upon one another
fight and neither side thinks of destructive flight,
but the battle had equal divisions and they darted about like wolves.
And Strife, full of groans, rejoiced as she looked on,
for indeed she alone of the gods was present as they fought,
but the other gods were not beside them, but at their ease
did they sit in their own halls, where for each of them
beautiful homes had been built on the folds of Olympus.
And all of them blamed Zeus of the dark clouds
since he was wishing to extend glory to the Trojans.
Them the father did not heed.  But he, drawn apart,
away off from the others, sat rejoicing in his glory
looking on the city of the Trojans and the ships of the Achaeans
and the flashing of bronze and the slaying and the slain.

οἳ δ᾽, ὥς τ᾽ ἀμητῆρες ἐναντίοι ἀλλήλοισιν
ὄγμον ἐλαύνωσιν ἀνδρὸς μάκαρος κατ᾽ ἄρουραν
πυρῶν ἢ κριθῶν: τὰ δὲ δράγματα ταρφέα πίπτει:
ὣς Τρῶες καὶ Ἀχαιοὶ ἐπ᾽ ἀλλήλοισι θορόντες
δῄουν, οὐδ᾽ ἕτεροι μνώοντ᾽ ὀλοοῖο φόβοιο.
ἴσας δ᾽ ὑσμίνη κεφαλὰς ἔχεν, οἳ δὲ λύκοι ὣς
θῦνον: Ἔρις δ᾽ ἄρ᾽ ἔχαιρε πολύστονος εἰσορόωσα:
οἴη γάρ ῥα θεῶν παρετύγχανε μαρναμένοισιν,
οἳ δ᾽ ἄλλοι οὔ σφιν πάρεσαν θεοί, ἀλλὰ ἕκηλοι
σφοῖσιν ἐνὶ μεγάροισι καθήατο, ἧχι ἑκάστῳ
δώματα καλὰ τέτυκτο κατὰ πτύχας Οὐλύμποιο.
πάντες δ᾽ ᾐτιόωντο κελαινεφέα Κρονίωνα
οὕνεκ᾽ ἄρα Τρώεσσιν ἐβούλετο κῦδος ὀρέξαι.
τῶν μὲν ἄρ᾽ οὐκ ἀλέγιζε πατήρ: ὃ δὲ νόσφι λιασθεὶς
τῶν ἄλλων ἀπάνευθε καθέζετο κύδεϊ γαίων
εἰσορόων Τρώων τε πόλιν καὶ νῆας Ἀχαιῶν
χαλκοῦ τε στεροπήν, ὀλλύντάς τ᾽ ὀλλυμένους τε.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s