βούλομαι γὰρ Ἀθηναίους τοῦτο λαλεῖν

From Plutarch’s Life of Alcibiades (9.1)

ὄντος δὲ κυνὸς αὐτῷ θαυμαστοῦ τὸ μέγεθος καὶ τὸ εἶδος, ὃν ἑβδομήκοντα μνῶν ἐωνημένος ἐτύγχανεν, ἀπέκοψε τὴν οὐρὰν πάγκαλον οὖσαν. ἐπιτιμώντων δὲ τῶν συνήθων καὶ λεγόντων ὅτι πάντες ἐπὶ τῷ κυνὶ δάκνονται καὶ λοιδοροῦσιν αὐτόν, ἐπιγελάσας, ‘γίνεται τοίνυν,’ εἶπεν, ‘ὃ βούλομαι: βούλομαι γὰρ Ἀθηναίους τοῦτο λαλεῖν, ἵνα μή τι χεῖρον περὶ ἐμοῦ λέγωσι.’

Possessing a dog of wonderful size and beauty, which had cost him seventy minas, he had its tail cut off, and a beautiful tail it was, too. His comrades chid him for this, and declared that everybody was furious about the dog and abusive of its owner. But Alcibiades burst out laughing and said: ‘That’s just what I want; I want Athens to talk about this, that it may say nothing worse about me.’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s