τρέε δ’ Ἀίδης ἐνέροισι καταφθιμένοισιν ἀνάσσων

Related to part of a scene from Ovid a few days ago (And the light, penetrating to the lower world, strikes terror into the infernal king and his consort) – I found in Hesiod the other day a connected image. During the fight between Zeus and Typhoeus (starting at 820 of the Theogony) – the whole of which feels a part model for the Phaethon tale – we get this sequence (844-850):

The violet-dark sea was enveloped by a conflagration from both of them—of thunder and lightning, and fire from that monster of tornadoes and winds, and the blazing thunderbolt. And all the earth seethed, and the sky and sea; and long waves raged around the shores, around and about, under the rush of the immortals, and an inextinguishable shuddering arose. And Hades, who rules over the dead below, was afraid

καῦμα δ’ ὑπ’ ἀμφοτέρων κάτεχεν ἰοειδέα πόντον
βροντῆς τε στεροπῆς τε πυρός τ’ ἀπὸ τοῖο πελώρου
πρηστήρων ἀνέμων τε κεραυνοῦ τε φλεγέθοντος·
ἔζεε δὲ χθὼν πᾶσα καὶ οὐρανὸς ἠδὲ θάλασσα·
θυῖε δ’ ἄρ’ ἀμφ’ ἀκτὰς περί τ’ ἀμφί τε κύματα μακρὰ
ῥιπῇ ὕπ’ ἀθανάτων, ἔνοσις δ’ ἄσβεστος ὀρώρει·
τρέε δ’ Ἀίδης ἐνέροισι καταφθιμένοισιν ἀνάσσων

That, combined with something like 758-760, can lead to Ovid’s scene:

That [Tartarus] is where the children of dark Night have their houses, Sleep and Death, terrible gods; never does the bright Sun look upon them with his rays when he goes

ἔνθα δὲ Νυκτὸς παῖδες ἐρεμνῆς οἰκί’ ἔχουσιν,
Ὕπνος καὶ Θάνατος, δεινοὶ θεοί· οὐδέ ποτ’ αὐτοὺς
Ἠέλιος φαέθων ἐπιδέρκεται ἀκτίνεσσιν

But now I’m curious whether there are any other instances in Greek or Latin literature of Hades growing frightened.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s