θαυματὰ ἔργα

From the Homeric Hymn to Dionysus (lines 34-53) – would-be kidnapping pirates coming to regret their choices.

But suddenly they began to see miraculous apparitions. First of all, wine gushed out over the dark swift ship, sweet-tasting and fragrant, and there rose a smell ambrosial, and the sailors were all seized with astonishment as they saw it. Then along the top of the sail there spread a vine in both directions, hung with many grape clusters. About the mast dark ivy was winding, all flowering, and pretty berries were out on it; and all the tholes were decorated with garlands. When they saw this, then they did start calling on the helmsman to take the ship to land. But the god became a lion in the ship, a terrible lion in the bows, and he roared loud; and amidships he made a shaggy-maned bear, to signal his power. Up it reared in fury, while the lion at the top of the deck stood glaring fearsomely. They fled to the stern, and about the prudent-hearted helmsman they halted in terror. Without warning the lion sprang forward and seized the captain. The others all leapt out into the sea when they saw it, to avoid an ill doom, and they turned into dolphins


τάχα δέ σφιν ἐφαίνετο θαυματὰ ἔργα·
οἶνος μὲν πρώτιστα θοὴν ἀνὰ νῆα μέλαιναν
ἡδύποτος κελάρυξ᾿ εὐώδης, ὤρνυτο δ᾿ ὀδμή
ἀμβροσίη· ναύτας δὲ τάφος λάβε πάντας ἰδόντας·
αὐτίκα δ᾿ ἀκρότατον παρὰ ἱστίον ἐξετανύσθη
ἄμπελος ἔνθα καὶ ἔνθα, κατεκρμνῶντο δὲ πολλοί
βότρυες· ἀμφ᾿ ἱστὸν δὲ μέλας εἱλίσσετο κισσός
ἄνθεσι τηλεθάων, χαρίεις δ᾿ ἐπὶ καρπὸς ὀρώρει·
πάντες δὲ σκαλμοὶ στεφάνους ἔχον. οἳ δὲ ἰδόντες
νῆ᾿ ἤδη τότ᾿ ἔπειτα κυβερνήτην ἐκέλευον
γῆι πελάαν· ὃ δ᾿ ἄρα σφι λέων γένετ᾿ ἔνδοθι νηός
δεινὸς ἐπ᾿ ἀκροτάτης, μέγα δ᾿ ἔβραχεν· ἐν δ᾿ ἄρα μέσσηι
ἄρκτον ἐποίησεν λασιαύχενα, σήματα φαίνων·
ἂν δ᾿ ἔστη μεμαυῖα, λέων δ᾿ ἐπὶ σέλματος ἄκρου
δεινὸν ὑπόδρα ἰδών· οἳ δ᾿ ἐς πρύμνην ἐφόβηθεν,
ἀμφὶ κυβερνήτην δὲ σαόφρονα θυμὸν ἔχοντα
ἔσταν ἄρ᾿ ἐκπληγέντες. ὃ δ᾿ ἐξαπίνης ἐπορούσας
ἀρχὸν ἕλ᾿· οἳ δὲ θύραζε κακὸν μόρον ἐξαλύοντες
πάντες ὁμῶς πήδησαν, ἐπεὶ ἴδον, εἰς ἅλα δῖαν,
δελφῖνες δ᾿ ἐγένοντο.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s